Kalam Baybol Buk gor minim nuk kisen angayak

Ngôn ngữ: Kalam

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.