Ugud apudyus = Ti baro tulag

Ngôn ngữ: Limos Kalinga

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền