Anumayamoʼa haegafa alino hagelafilatenea kea

Ngôn ngữ: Kanite

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.