Ŋmiŋ Nʋahaaliŋ Gbaniŋ Kɔmiŋ

Ngôn ngữ: Koma

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators 2004