Revised New Korean Standard Version

Ngôn ngữ: 한국어

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

THE HOLY BIBLE Old and New Testaments Revised New Korean Standard Version (c) Korean Bible Society 2001 Used by permission. All rights reserved. 여기에 사용한 성경전서 새번역의 저작권은 재단법인 대한성서공회 소유이며 재단법인 대한성서공회의 허락을 받고 사용하였음