God Da Geka Seka

Ngôn ngữ: Korafe-Yegha

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2003, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.