Mak Kiañiŋ Balaŋ

Ngôn ngữ: Kyenele

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

Original electronic version, copyright Pioneer Bible Translators, 1992.

Print edition, copyright Bible Society of Papua New Guinea, 1993.