Magtubu tôô toɲ biɲare to kôrbi

Ngôn ngữ: Kimré

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.