Kinaray-a NT

Ngôn ngữ: Kinaray-A

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved