Na ukud Apudyus

Ngôn ngữ: Southern Kalinga

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc.