Uare Bible

Ngôn ngữ: Uare

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

Wycliffe Bible Translators, INC.