Tar le Lubba ke tar Kabba

Ngôn ngữ: Kaba

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc.