Bais ula mumuru aime iesu

Ngôn ngữ: Kuot

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.