Baiñetinavoz Tep Tokatit

Ngôn ngữ: Kunimaipa

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.