Yi dɔbrɛ̀ nándúl lé sɛ̀bɛ̀ rɛ̀

Ngôn ngữ: Lyélé

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators 2001