Yɔɔ́sɔɔ́sɔ yí Bumbénú (Cameroun)

Ngôn ngữ: Nomaande

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, 2008