Alafuuna Fa'alu Ala Saena 'I Wala

Ngôn ngữ: Wala

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.