Lad hur Si Liq Phu Awg Suhx

Ngôn ngữ: Lahu Shi

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.