Sahou ta Kindrei

Ngôn ngữ: Nyindrou

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.