BÚKÙ TÀ TƗ́DHƗ́//RU YÌZO DHƗ ÀDHYA

Ngôn ngữ: Logo

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.