Bibele ye Kenile (Catholic Edition)

Ngôn ngữ: Lozi

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Bible Society of Zambia 2009