Revised Luganda Bible

Ngôn ngữ: Luganda

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Bible Society of Uganda