Anweehd Me Nyaahn

Ngôn ngữ: Luwo

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators Inc., 2003