Lologena Wo Kienane Yesu Kristo

Ngôn ngữ: Lewo

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.