Naawunni Kunni Paalli

Ngôn ngữ: Mampruli

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, 2001