Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

Ngôn ngữ: Western Bukidnon Manobo

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc.