Amenan pe paapaya uyetato'kon

Ngôn ngữ: Macushi

Thông tin phiên bản...

Macushi [mbc], Brazil

Copyright Information

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


The New Testament
in Macushi

Thông tin bản quyền

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.