Pꞌop Hagä Do Panyyg Hanäm Do Hahỹỹh

Ngôn ngữ: Nadëb

Thông tin phiên bản...

Copyright Information

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


The New Testament
in Nadëb

Thông tin bản quyền

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.