Diospan Tsain

Ngôn ngữ: Sharanahua

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.