Namána á Dadaamiya Aŋwaslire (Cameroun)

Ngôn ngữ: Wandala

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved