Diosta nooki yorem nokpo

Ngôn ngữ: Mayo

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc.