Mejəwey-mey Mawiya

Ngôn ngữ: Mofu-Gudur

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

©Wycliffe Bible Translators, 2007