Ngôn ngữ: Malay: Kupang

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

Wycliffe Bible Translators, Inc.