Maŋkekerisiere Biŋe Quraŋ Jojofo Gariine

Ngôn ngữ: Mape

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.