Lenavolo Lovoang Kaala Maxat La Sam

Ngôn ngữ: Madak

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.