Mwan NT (Côte d’Ivoire)

Ngôn ngữ: Mwan

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators 2006