Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

Ngôn ngữ: Migabac

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

 © 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.