To Ngü Mürü ka Me bete Gina Ngü (S Sudan)

Ngôn ngữ: Mündü

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators 2005