Testamen Oauoau

Ngôn ngữ: Manam

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.