Evangelhos em Mirandês

Ngôn ngữ: Mirandese

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

Evangelhos em Mirandês © Sociedade Bíblica, 2014