Minar Poelayzimayl

Ngôn ngữ: Kala Lagaw Ya

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc.