Tu'un Ña Kindoo Tata Yo Jesucristo Xi'in Yo

Ngôn ngữ: Mixtec: Metlatónoc

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved