Buki pilo siaina

Ngôn ngữ: Maiadomu

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved