Kawawaŋgalen Tâtâ Alakŋaŋ

Ngôn ngữ: Nabak

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 1998, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.