La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

Ngôn ngữ: Nakanai

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.