Ngú bà toko nambeè mì Mbíṛì ta ndâ ꞌduù

Ngôn ngữ: Ndogo

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators 2001