Sampela hap Nupela Testamen long tokples Nek long Niugini

Ngôn ngữ: Nek

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2015, Wycliffe Bible Translators, Inc.