Gos Nge Ek Ka Ei Sinim Kin Ngołum

Ngôn ngữ: Nii

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 1980, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.