Na Rongorongo Uto nina Jesus Christ

Ngôn ngữ: Gela

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

Copyright © 2015 Wyciiffe Bible Translators, Inc.