Saisai Nimoa Metiu ge Efeso

Ngôn ngữ: Nimoa

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.